Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV)/ herroepingsinstructie (zie § 8 AV)/ Verklaring inzake bescherming persoonsgegevens (zie § 3 AV) levering en leveringskosten (zie § 4 AV)

§1. Toepasselijkheid

(1) De nu volgende algemene voorwaarden zijn onderdeel van een overeenkomst tussen RINGANA GmbH, Schloss Hartberg, Herrengasse 1, 8230 Hartberg, Oostenrijk, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de heer Andreas Wilfinger, aldaar gevestigd, (verder vermeld als: RINGANA) en de klanten.
(2) RINGANA levert haar prestaties uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Contractuele verplichtingen

(1) De presentatie van de goederen, met name op het internet, kan niet worden beschouwd als een bindend aanbod van RINGANA.
(2) De klant kan naar wens uit het aanbod uitzoeken en de artikelen door middel van de link “TOEVOEGEN” in het winkelmandje leggen. De klant kan dit winkelmandje op ieder moment weer leeghalen door het aantal uitgekozen artikelen weer terug op “0” te zetten. De wijzigingen kunnen door middel van de muis en het toetsenbord worden uitgevoerd. Door het aanklikken van de knop “NAAR DE KASSA” wordt de klant verder geleid naar een volgende pagina waar hij zich als klant kan registreren voor zover hij nog niet over toegangsgegevens beschikt of als bestaande klant kan inloggen. Hier worden gebruikersnaam benevens wachtwoord en contactgegevens ingevoerd. Na succesvolle registratie en bevestiging van het adres van levering wordt de bestelling bevestigd door de knop: “KOOPVERPLICHTING BEVESTIGEN”. Door het verzenden van de bestelling gaat de klant de verplichting aan om de zich in het winkelmandje bevindende artikelen af te nemen en accepteert hij deze Algemene Voorwaarden. De voortgang van de bestelling wordt de klant onmiddellijk na het afsluiten van het bestelproces getoond. Wij slaan uw bestelling en de door u ingevoerde bestelgegevens op.

(3) De klant wordt door middel van een e-mail over de ontvangst van de bestelling geïnformeerd. Het betreft hier geen bindende aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst is pas van kracht op het moment dat een afzonderlijke leveringsbevestiging per e-mail of de artikelen zelf worden verzonden.

(4) De taal, die voor het afsluiten en het afwikkelen van deze overeenkomst gebruikt wordt, is de nederlandse taal.


§ 3 Bescherming persoonsgegevens

(1) Persoonsgebonden gegevens worden slechts dan gebruikt voor zover de klant deze tijdens het bestel- en registratieproces vrijwillig verstrekt. Door het invullen en verzenden van een web-formulier met het doel iets te bestellen verstrekt de klant vrijwillig persoonsgebonden gegevens aan RINGANA.
(2) RINGANA maakt gebruik van de door de klant verstrekte gegevens (titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bankgegevens geheel conform de op dat moment geldende wet bescherming persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door RINGANA uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor zover deze door de klant op het formulier ter beschikking zijn gesteld en gebruikt deze in geen geval voor het opstellen van gebruikersprofielen.

(3) Om aan de overeenkomstverplichting te kunnen voldoen, te weten de uitlevering van de artikelen, worden de persoonsgebonden gegevens van de klanten doorgegeven aan de expediteur voor zover deze voor de aflevering van de goederen noodzakelijk zijn. De expediteur verplicht zich ertoe deze persoonsgebonden gegevens uitsluitend conform de geldende bepalingen van de op dat moment geldende wet bescherming persoonsgegevens te gebruiken.

(4) Volgens de geldende wet bescherming persoonsgegevens heeft de klant recht op kostenloze informatie over zijn opgeslagen gegevens evenals eventueel recht op rectificatie, blokkering of vernietiging van zijn gegevens. Passende verzoeken om informatie kunnen worden gericht aan het e-mailadres office@ringana.com. In zoverre de opgeslagen persoonsgegevens onjuist zijn, volgt onherroepelijk een correctie conform de aanwijzing van de klant.

(5) Bovendien worden, naast de bovengenoemde wet bescherming persoonsgegevens, de gezamelijke, door klanten aan RINGANA verstrekte persoonsgegegevens zonder hun uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, nooit aan derden bekendgemaakt tenzij dit op grond van wettelijke of officiele voorschriften noodzakelijk is.

(6) Deze verklaring van bescherming persoonsgegevens is te allen tijde te vinden en in te zien op de website van RINGANA.


§ 4 Leveringsvoorwaarden / leveringskosten

(1) De levering geschiedt, tenzij hierover anders is overeengekomen, vanaf de fabriek.
Indien de klant ook de consument is, dan ligt het verzendrisico uitsluitend bij RINGANA.
Is de klant daarentegen ondernemer, dan gaat het risico over op de klant, zodra RINGANA de zending aangeboden heeft aan de expediteur, of aan welke persoon of instantie op dat moment voor het uitvoeren van de verzending verantwoordelijk is.

(2) De levering geschiedt binnen 5 werkdagen, waarbij onder werkdagen maandag tot en met vrijdag wordt verstaan, met uitzondering van feestdagen. Deze termijn begint met het afsluiten van de overeenkomst.

(3) De leverings- of verzendkosten, evenals de landen waar RINGANA levert, kunt u hier bekijken.


§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) De toegestane betalingswijzen (PayPal, overschrijving) kunt u hier bekijken. Bij betaling door middel van “betaling via PayPal” volgt een overdracht van de vordering van de koopprijs aan PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“). De voor de afwikkeling van de betaling vereiste gegevens worden aan PayPal doorgegeven. Ten behoeve van het eigen kredietwaardigheidsonderzoek verschaft PayPal gegevens aan economische informatiebureaus (informatiebureaus) en ontvangt van deze informatiebureaus zowel eventuele informatie aangaande kredietwaardigheid, gebaseerd op mathematisch-statistische gegevens (zogenaamde aannemelijkheidsscores en of –waarden), waarbij in deze berekening onder anderen adresgegevens kunnen voorkomen.

(2) Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

(3) Alle verzendkosten, in het bijzonder verpakking, transportkosten, transportverzekering en bezorging, komen, voor zover er geen andere afspraken zijn gemaakt, geheel voor rekening van de klant, zie § 4 (3 ).

(4 ) Eerste bestellingen van nieuwe klanten die een bedrag van €250,- overschrijden kunnen uitsluitend vooraf of onder rembours betaald worden .

(5) (5) Indien de de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, zelfs bij onverschuldete wanbetaling, verplicht zich de klant de hierdoor ontstane aanmaankosten en een rente van 12,5% per jaar, te betalen.
Als gevolg hiervan wordt een incassobureau ingeschakeld om de openstaande vordering te innen.

Naast de bovengenoemde kosten, zijn ook de extra ontstane kosten door het inschakelen van het incassobureau en de door ons in rekening gestelde kosten, waarbij de maximale hoogte uit de regeling inzake de maximale tarieven voor incassobureaus( BGBI Nr. 141/96) ten nadele van de klant zijn, tenzij deze kosten passend en noodzakelijk zijn voor een strafrechtelijke vervolging.
De betalingen worden allereerst afgerekend met de ontstane rente en kosten.

De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen, dat bij verzuim van betaling, door RINGANA GMBH de naam ( incl. vroegere naam), het geslacht, het woonadres, het beroep en het openstaande saldo alsmede de aanmaningsorrespondentie volgens § 8 Abs 3 DSG 2000 aan de “Warenkreditevidenz” en aan het bevoegde incasso onderneming doorgegeven worden.


§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De artikelen zijn, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, eigendom van RINGANA.


§ 7 Garantie

(1) Ten aanzien van de garantie zijn de wettelijke bepalingen van kracht, voor zover in § 7 punt 2 tot 3 niets afwijkends is overeengekomen.

(2) De garantietermijn bedraagt 24 maanden en begint op het moment van overdracht van de artikelen indien de klant de verbruiker (consument) is.

(3) Wanneer de klant ondernemer is, dan bedraagt de garantietermijn 12 maanden vanaf het moment van overdracht van de artikelen. Er is geen sprake van verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims bij schade aan leven, lichaam, gezondheid die veroorzaakt is door opzettelijke plichtsverzaking of nalatigheid van de verkoper of door een opzettelijke plichtsverzaking of nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of leveringsmedewerker van RINGANA. Verder is er ook geen verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims bij overige schade, die voortkomt uit opzettelijke plichtsverzaking of grove nalatigheid van de verkoper of opzettelijke plichtsverzaking of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of leveringsmedewerker van RINGANA. Indien RINGANA opzettelijk een wezenlijke verdragsovereenkomst schaadt, is er evenmin sprake van verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims. Wezenlijke verdragsovereenkomsten zijn plichten die RINGANA zich naar de inhoud van de overeenkomst oplegt met als doel de vervulling van de overeenkomst, waarvan de uitvoering volgens de regels de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarvan de klant er redelijkerwijs op kan vertrouwen dat dit ook zo geschiedt. (bijv. de levering van de artikelen en de eigendomsoverdracht van de artikelen).

(4) De klant, die ondernemer is, verplicht zich de goederen onmiddellijk na levering door RINGANA, zoals dit volgens een ordelijke bedrijfsvoering te doen gebruikelijk is, te controleren en geconstateerde onregelmatigheden direct bij RINGANA te melden. Verzuimt de klant dit te melden dan worden de goederen als goedgekeurd beschouwd, dat wil zeggen dat de schade zal worden beschouwd als schade die bij onderzoek niet direct geïdentificeerd is. Als later een gebrek wordt ontdekt, moet hiervan onmiddellijk na ontdekking melding worden gemaakt. Bij verzuim hiervan worden de goederen voor wat betreft dit gebrek als goedgekeurd beschouwd. Voor wat betreft de aanspraken door de klant volstaat tijdige melding. Indien RINGANA opzettelijk het gebrek heeft verzwegen, dan kan zij zich niet meer op deze bepalingen beroepen.


§ 8 Herroepingsbepalingen

Herroepingsrecht

U heeft als verbruiker het recht om binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, deze overeenkomst te herroepen.

De termijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u benoemde derde partij, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt of heeft gekregen.

Om een beroep te doen op het herroepingsrecht moet u ons
RINGANA Kosmetik GmbH
Schloss Hartberg
Herrengasse 1
8230 Hartberg
Oostenrijk
Telefoon :
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-15
e-mail: office@ringana.com
middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit om de overeenkomst op te zeggen, informeren. U kunt hiervoor het modelformulier gebruiken. Gebruik van dit formulier is niet verplicht.
Voor handhaving van de termijn volstaat het dat u de mededeling over het gebruikmaken van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten waaruit blijkt dat u voor een andere wijze van levering als die door ons aangeboden heeft gekozen) onmiddellijk en hooguit binnen veertien dagen na de dag dat wij het verzoek tot herroeping van de overeenkomst van u hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u bij deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren tot het moment dat wij de goederen weer terug ontvangen hebben of tot het moment dat u het verzendbewijs kunt tonen waaruit blijkt dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

U dient de goederen onmiddellijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u het verzoek tot herroeping heeft gedaan, aan ons retour te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt gehandhaafd wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De directe kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de goederen wanneer dit waardeverlies niet door een aantoonbare hoedanigheid, eigenschap of manier van gebruik van de goederen terug te voeren is.

Voorbeeld herroepingsformulier

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuur het op.

-Aan (naam, adres, fax, e-mail invullen)

-Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons afgesloten overeenkomst aangaande de koop van de volgende goederen (*) / de uitvoering van de volgende dienstverlening (*)

-Besteld op (*) / ontvangen op (*)

-Naam van de consument(en)

-Adres van de consument(en)

-Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

-Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


§ 9 Beperking van aansprakelijkheid

(1) RINGANA is, met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid alleen dan aansprakelijk wanneer deze schade het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor indirecte vervolgschade, in het bijzonder winstderving.

(2) Aansprakelijkheid is uitgezonderd bij opzettelijk of grof nalatig gedrag, of bij schade voortkomend uit verwonding van leven, lichaam en gezondheid die bij het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien was en voor de rest nog de hoogte van de voor de overeenkomst typerende doorsneeschade begrenst. Dit geldt ook voor indirecte vervolgschade, in het bijzonder winstderving.


(3) Beperking van de aansprakelijkheid van paragrafen 1 en 2 is passend en geldt ook voor de medewerkers en leveranciers van RINGANA.

(4) Aansprakelijkheidsclaims op basis van de Wet voor Productaansprakelijkheid blijven onveranderd.


§ 10 Slotbepalingen

(1) Van kracht is de wet van de bondsrepubliek Oostenrijk met uitzondering van het UN-consumentenrecht. Verbruikers die normaal gesproken in het buitenland resideren kunnen zich onafhankelijk van de concrete keuze op het recht van dat land beroepen waarvan zij inwoner zijn.
(2) Plaats van levering is het hoofdkantoor van RINGANA, indien de klant ook verkoper is.
(3) Alle eventuele geschillen voortkomende uit deze overeenkomst worden afgehandeld door het handelsgerechtshof in Graz (Oostenrijk), indien de klant ook verkoper is.


Deze algemene voorwaarden zijn gedateerd op: 17.02.2016Lever- en verzendkosten / Verpakking

(1) Verzendkosten Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland

Bij bestellingen onder € 70* worden € 5,40* voor verzendkosten in rekening gebracht. Bestellingen ter waarde van meer dan € 70* worden gratis verzonden. Express-verzending: Indien gewenst kan binnen Oostenrijk gebruik worden gemaakt van de RINGANA vers-service. De toeslag bedraagt EUR 4,70*. De levertijd bedraagt over het algemeen 24 uur.

(2) Verzendkosten naar andere landen

De verzendkosten bedragen (tot 2 kg): Binnen de EU: Bij bestellingen onder € 60* worden € 10* aan verzendkosten in rekening gebracht, bij bestellingen van meer dan € 60* worden € 5* aan verzendkosten in rekening gebracht, bij bestellingen van meer dan € 120* worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Dit geldt niet voor Malta, Cyprus en Spaanse, Portugese, Franse of Griekse eilanden (verzendkosten op aanvraag). Bestellingen naar andere landen op aanvraag.

(3) Verpakking

Al het verpakkingsmateriaal kan (voor zover niet van de RINGANA recyclingactie gebruikt wordt gemaakt) bij de openbare afvalverwerking worden afgegeven. Het opvulmateriaal bestaat uit maiszetmeel, dat als bioafval of diervoer kan worden verwerkt. *Alle prijzen zijn inclusief de op dit moment geldende omzetbelasting. Deze bedraagt: Voor Oostenrijk: Voor cosmetica: 20 % Voor voedingsupplementen: 10 % Voor verzendkosten: 20 % Voor Duitsland: Voor cosmetica: 19 % Voor voedingsupplementen: 7 % Voor verzendkosten: 19 % Voor Zwitserland: Voor cosmetica: 8 % Voor voedingsupplementen: 2,5 % Voor verzendkosten: 8 % Voor EU-landen: Voor cosmetica: 20 % Voor voedingsupplementen: 10 % Voor verzendkosten: 20 % Voor derde landen (niet-EU-landen): Voor cosmetica: 0 % Voor voedingsupplementen: 0 % Voor verzendkosten: 0 %